skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comprehensive expression analysis of l-dopa decarboxylase and established neuroendocrine markers in neoadjuvant hormone-treated versus varying Gleason grade prostate tumors

Wafa, Latif A ; Palmer, Jodie ; Fazli, Ladan ; Hurtado-Coll, Antonio ; Bell, Robert H ; Nelson, Colleen C ; Gleave, Martin E ; Cox, Michael E ; Rennie, Paul S

Human Pathology, 2007, Vol.38(1), pp.161-170 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0046-8177 ; E-ISSN: 1532-8392 ; DOI: 10.1016/j.humpath.2006.07.003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...