skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nanoscale surface modification of Mt. Etna volcanic ashes

Barone, G ; Mazzoleni, P ; Corsaro, R.A ; Costagliola, P ; Di Benedetto, F ; Ciliberto, E ; Gimeno, D ; Bongiorno, C ; Spinella, C

Geochimica et Cosmochimica Acta, 01 February 2016, Vol.174, pp.70-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037 ; E-ISSN: 1872-9533 ; DOI: 10.1016/j.gca.2015.11.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...