skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development and characterization of microencapsules containing spray dried powder obtained from Brazilian brown, green and red propolis

Andrade, Julianna Karla Santana ; Denadai, Marina ; Andrade, George Ricardo Santana ; Da Cunha Nascimento, Cristiane ; Barbosa, Paula Ferreira ; Jesus, Monica S ; Narain, Narendra

Food Research International, July 2018, Vol.109, pp.278-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9969 ; E-ISSN: 1873-7145 ; DOI: 10.1016/j.foodres.2018.04.048

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...