skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Frozen embryo transfer associated with increased birthweight but decreased rate of low birthweight in US full-term singleton infants conceived 2007-2014

Litzky, J.F ; Boulet, S ; Esfandiari, N ; Zhang, Y ; Kissin, D.M ; Theiler, R.N ; Marsit, C.J

Fertility and Sterility, September 2017, Vol.108(3), pp.e37-e37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2017.07.124

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...