skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Expression and methylation status of imprinted genes PEG10,L3MBTL1 in the children derived from assisted reproductive technology

Sun, L ; Yue, L ; Song, D ; Zhang, Y

Fertility and Sterility, September 2013, Vol.100(3), pp.S481-S481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.384

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...