skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Good-quality blastocyst formation rate expected from embryo on the day3

Yamada, Y ; Yoshida, A ; Tanaka, M ; Suzuki, H ; Sakakibara, K ; Tanigiwa, S

Fertility and Sterility, September 2013, Vol.100(3), pp.S254-S255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.1198

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...