skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transforming growth factor beta 1(TGF β1) and progesterone differentially regulate matrix metalloproteinases (MMPs) in human normal endometrium and endometriosis

Itoh, H ; Keller, P ; Word, R.A

Fertility and Sterility, 2011, Vol.96(3), pp.S135-S136 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-0282 ; E-ISSN: 1556-5653 ; DOI: 10.1016/j.fertnstert.2011.07.526

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...