skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of organic-inorganic hybrid composite particle for removal of heavy metal ions from aqueous solution and its toxicity evaluation

Lee, Soonjae ; Kim, Nahae ; Cho, Seulki ; Ryu, Jae-Chun ; Cho, Yoon ; Park, Jeong-Ann ; Lee, Sang-Hyup ; Kim, Juyoung ; Choi, Jae-Woo

European Polymer Journal, October 2017, Vol.95, pp.335-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-3057 ; E-ISSN: 1873-1945 ; DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2017.08.029

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...