skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Using eco-design tools: An overview of experts' practices

Vallet, Flore ; Eynard, Benoît ; Millet, Dominique ; Mahut, Stéphanie Glatard ; Tyl, Benjamin ; Bertoluci, Gwenola

Design Studies, May 2013, Vol.34(3), pp.345-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-694X ; E-ISSN: 1872-6909 ; DOI: 10.1016/j.destud.2012.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...