skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards an accurate functional size measurement procedure for conceptual models in an MDA environment

Marín, Beatriz ; Pastor, Oscar ; Abran, Alain

Data & Knowledge Engineering, 2010, Vol.69(5), pp.472-490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-023X ; E-ISSN: 1872-6933 ; DOI: 10.1016/j.datak.2010.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...