skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tracking in object action space

Krüger, Volker ; Herzog, Dennis

Computer Vision and Image Understanding, July 2013, Vol.117(7), pp.764-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-3142 ; E-ISSN: 1090-235X ; DOI: 10.1016/j.cviu.2013.02.002

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...