skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phylogenomic Analyses Elucidate the Evolutionary Relationships of Bats

Tsagkogeorga, Georgia ; Parker, Joe ; Stupka, Elia ; Cotton, James a ; Rossiter, Stephen j

Current Biology, 18 November 2013, Vol.23(22), pp.2262-2267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2013.09.014

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...