skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beyond disciplinary enclosures: Management control in the society of control

Martinez, Daniel E

Critical Perspectives on Accounting, 2011, Vol.22(2), pp.200-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-2354 ; E-ISSN: 1095-9955 ; DOI: 10.1016/j.cpa.2010.06.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...