skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social question answering: Analyzing knowledge, cognitive processes and social dimensions of micro-collaborations

Blooma, Mohan John ; Kurian, Jayan Chirayath ; Chua, Alton Yeow Kuan ; Goh, Dion Hoe Lian ; Lien, Nguyen Huong

Computers & Education, November 2013, Vol.69, pp.109-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2013.07.006

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...