skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals accumulation in soil after 4 years of continuous land application of swine manure: A field-scale monitoring and modeling estimation

Qian, Xiaoyong ; Wang, Zhenqi ; Shen, Genxiang ; Chen, Xiaohua ; Tang, Zhengze ; Guo, Chunxia ; Gu, Hairong ; Fu, Kan

Chemosphere, November 2018, Vol.210, pp.1029-1034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...