skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An integrated framework for analyzing multilingual content in Web 2.0 social media

Dang, Yan ; Zhang, Yulei ; Hu, Paul Jen-Hwa ; Brown, Susan A ; Ku, Yungchang ; Wang, Jau-Hwang ; Chen, Hsinchun

Decision Support Systems, May 2014, Vol.61, pp.126-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-9236 ; DOI: 10.1016/j.dss.2014.02.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...