skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimising the ventilation configuration of naturally ventilated livestock buildings for improved indoor environmental homogeneity

Norton, Tomás ; Grant, Jim ; Fallon, Richard ; Sun, Da-Wen

Building and Environment, 2010, Vol.45(4), pp.983-995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1323 ; E-ISSN: 1873-684X ; DOI: 10.1016/j.buildenv.2009.10.005

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...