skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LTP requires a reserve pool of glutamate receptors independent of subunit type

Granger, Adam J ; Shi, Yun ; Lu, Wei ; Cerpas, Manuel ; Nicoll, Roger A

Nature, 24 January 2013, Vol.493(7433), pp.495-500 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 23235828 Version:1 ; DOI: 10.1038/nature11775

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...