skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Regional anaesthesia and analgesia in the neonate

Lönnqvist, Per-Arne

Best practice & research. Clinical anaesthesiology, September 2010, Vol.24(3), pp.309-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-6896 ; PMID: 21033009 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...