skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cyclic peptide-based potent and selective SIRT1/2 dual inhibitors harboring Nε-thioacetyl-lysine

Chen, Di ; Zheng, Weiping

Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 01 November 2016, Vol.26(21), pp.5234-5239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-894X ; E-ISSN: 1464-3405 ; DOI: 10.1016/j.bmcl.2016.09.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...