skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cheating is evolutionarily assimilated with cooperation in the continuous snowdrift game

Sasaki, Tatsuya ; Okada, Isamu

BioSystems, May 2015, Vol.131, pp.51-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-2647 ; E-ISSN: 1872-8324 ; DOI: 10.1016/j.biosystems.2015.04.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...