skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fungal volatilization of trivalent and pentavalent arsenic under laboratory conditions

Čerňanský, Slavomír ; Kolenčík, Marek ; Ševc, Jaroslav ; Urík, Martin ; Hiller, Edgar

Bioresource Technology, 2009, Vol.100(2), pp.1037-1040 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2008.07.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...