skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

pH-responsive scaffolds generate a pro-healing response

You, Jin-Oh ; Rafat, Marjan ; Almeda, Dariela ; Maldonado, Natalia ; Guo, Peng ; Nabzdyk, Christoph S ; Chun, Maggie ; Logerfo, Frank W ; Hutchinson, John W ; Pradhan-Nabzdyk, Leena K ; Auguste, Debra T

Biomaterials, July 2015, Vol.57, pp.22-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-9612 ; E-ISSN: 1878-5905 ; DOI: 10.1016/j.biomaterials.2015.04.011

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...