skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preoperative Computed Tomography-Guided Localization of Ground-Glass Opacities With Metallic Clip

Tyng, Chiang J ; Baranauskas, Marcus V.B ; Bitencourt, Almir G.V ; Almeida, Maria Fernanda A ; Matsushita, João Paulo K ; Barbosa, Paula N.V ; Guimarães, Marcos D ; Chojniak, Rubens

The Annals of Thoracic Surgery, September 2013, Vol.96(3), pp.1087-1089 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4975 ; E-ISSN: 1552-6259 ; DOI: 10.1016/j.athoracsur.2013.01.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...