skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How does a box work? A study in the qualitative dynamics of solid objects

Davis, Ernest

Artificial Intelligence, 2011, Vol.175(1), pp.299-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-3702 ; E-ISSN: 1872-7921 ; DOI: 10.1016/j.artint.2010.04.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...