skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Early Treatment of Refractory Cardiogenic Shock With Percutaneous Veno-arterial ECMO Implanted in the Cardiac Catheterization Laboratory

Díez-Villanueva, Pablo ; Sousa, Iago ; Núñez, Alberto ; Díez, Felipe ; Elízaga, Jaime ; Fernández-Avilés, Francisco

Revista Española de Cardiología (English Edition), December 2014, Vol.67(12), pp.1059-1061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1885-5857 ; E-ISSN: 1885-5857 ; DOI: 10.1016/j.rec.2014.07.013

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...