skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mg x Mn (1− x )(BH 4) 2 ( x = 0–0.8), a cation solid solution in a bimetallic borohydride

Černý, Radovan ; Penin, Nicolas ; D’anna, Vincenza ; Hagemann, Hans ; Durand, Etienne ; Růžička, Jakub

Acta Materialia, 2011, Vol.59(13), pp.5171-5180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6454 ; E-ISSN: 1873-2453 ; DOI: 10.1016/j.actamat.2011.04.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...