skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development, optimization and application of an analytical methodology by ultra performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry for determination of amanitins in urine and liver samples

Leite, Marta ; Freitas, Andreia ; Azul, Anabela Marisa ; Barbosa, Jorge ; Costa, Saul ; Ramos, Fernando

Analytica Chimica Acta, 17 October 2013, Vol.799, pp.77-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; E-ISSN: 1873-4324 ; DOI: 10.1016/j.aca.2013.08.044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...