skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of performance feedback on drivers’ hazard perception ability and self-ratings

Horswill, Mark S ; Garth, Megan ; Hill, Andrew ; Watson, Marcus O

Accident Analysis and Prevention, April 2017, Vol.101, pp.135-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-4575 ; E-ISSN: 1879-2057 ; DOI: 10.1016/j.aap.2017.02.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...