skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Patients' views of priority setting for new medicines

Lindblad, Åsa Kettis ; Hartzema, Abraham G ; Jansson, Lisa ; Feltelius, Nils

Scandinavian Journal of Rheumatology, 01 January 2002, Vol.31(6), pp.324-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-9742 ; E-ISSN: 1502-7732 ; DOI: 10.1080/030097402320817031

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...