skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of heat treatment on microstructure and microhardness of linear friction welded dissimilar Ti alloys

Zhang, Chuan-Chen ; Zhang, Tian-Cang ; Ji, Ya-Juan ; Huang, Ji-Hua

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3540-3544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62898-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...