skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fracture mechanism of 2D-C/C composites with pure smooth laminar pyrocarbon matrix under flexural loading

Cao, Wei-Feng ; LI, He-Jun ; Guo, Ling-Jun ; Zhang, Shou-Yang ; LI, Ke-Zhi ; Deng, Hai-Liang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, July 2013, Vol.23(7), pp.2141-2146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62709-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...