skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Compressive property and energy absorption characteristic of 3D open-cell Ni–Cr–Fe alloy foams under quasi-static conditions

Pang, Qiu ; Wu, Gao-Hui ; Sun, Dong-Li ; Xiu, Zi-Yang ; Zhang, Qiang ; Hu, Zhi-Li

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2012, Vol.22, pp.s566-s572 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(12)61762-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...