skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Releases of phosphate fertilizer industry in the surrounding environment: Investigation on heavy metals and polonium-210 in soil

Aoun, M ; El Samrani, A.G ; Lartiges, B.S ; Kazpard, V ; Saad, Z

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(9), pp.1387-1397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60247-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...