skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

7.11 Equilibrium constraints but not joint constraints determine hand trajectory planning

Paizis, C ; Papaxanthis, C ; Stapley, P.J ; Pozzo, T

Gait & Posture, 2005, Vol.21, pp.S45-S46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/S0966-6362(05)80153-5

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...