skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

P278 Feasibility study of adjuvant fluorouracil/epirubicin/cyclophosphamide (FEC 100) followed by triweekly docetaxel (D) plus trastuzumab (H) in HER2/neu positive early breast cancer

Tanaka, M ; Anan, K ; Umeda, S ; Yamaguchi, M ; Sasaki, H ; Rai, Y ; Ohno, S ; Toh, U ; Tamura, K ; Mitsuyama, S

The Breast, 2011, Vol.20, pp.S66-S67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/S0960-9776(11)70220-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...