skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

923 Characterization of the Activity of Human Immunodeficiency Virus Protease Inhibitors Against Acute Myeloid Leukemia in Vitro

Kraus, M ; Bader, J ; Muller-Ide, H ; Ruckrich, T ; Overkleeft, H ; Driessen, C

European Journal of Cancer, July 2012, Vol.48, pp.S223-S223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8049 ; E-ISSN: 1879-0852 ; DOI: 10.1016/S0959-8049(12)71550-2

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...