skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proceeding

Schuind, Frédéric

Annales de Chirurgie de la Main et du Membre supérieur, 1991, Vol.10(6), pp.577-577

ISSN: 1153-2424 ; DOI: 10.1016/S0753-9053(05)80331-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...