skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Traitement local des brûlures

Dhennin, C

Pathologie Biologie, 2002, Vol.50(2), pp.109-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0369-8114 ; E-ISSN: 1768-3114 ; DOI: 10.1016/S0369-8114(01)00274-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...