skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioavailability of aciclovir after oral administration of aciclovir and its prodrug valaciclovir to patients with leukopenia after chemotherapy

Steingrimsdottir, H ; Gruber, A ; Palm, C ; Grimfors, G ; Kalin, M ; Eksborg, S

Antimicrobial agents and chemotherapy, January 2000, Vol.44(1), pp.207-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0066-4804 ; PMID: 10602752 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...