skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crime and morality: the significance of criminal justice in post – 2 modern culture: Hans Boutellier; Kluwer Academic, Dordrecht, xii+181 pp., $115 hardback

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, 2002, Vol.30(4), pp.307-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595 ; E-ISSN: 1095-9262 ; DOI: 10.1016/S0194-6595(02)00007-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...