skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A multilayer edge-on silicon microstrip single photon counting detector for momography mammography

Arfelli, F ; Bonvicini, V ; Bravin, A ; Cantatore, G ; Castelli, E ; Fabrizioli, M ; Longo, R ; Olivo, A ; Pani, S ; Pontoni, D ; Poropat, P ; Prest, M ; Rashevsky, A ; Rigon, L ; Tromba, G ; Vacchi, A ; Vallazza, E

Nuclear Physics B (Proceedings Supplements), 1999, Vol.78(1), pp.592-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5632 ; E-ISSN: 1873-3832 ; DOI: 10.1016/S0920-5632(99)00610-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...