skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Schwann cell-specific regulation of IL-1 and IL-1Ra during EAN: possible relevance for immune regulation at paranodal regions

Skundric, Dusanka S ; Lisak, Robert P ; Rouhi, Mansur ; Kieseier, Bernd C ; Jung, Stefan ; Hartung, Hans-Peter

Journal of Neuroimmunology, 2001, Vol.116(1), pp.74-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-5728 ; E-ISSN: 1872-8421 ; DOI: 10.1016/S0165-5728(01)00281-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...