skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Age-specific and sex-specific mortality in 187 countries, 1970–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010

Wang, Haidong ; Dwyer-Lindgren, Laura ; Lofgren, Katherine T ; Rajaratnam, Julie Knoll ; Marcus, Jacob R ; Levin-Rector, Alison ; Levitz, Carly E ; Lopez, Alan D ; Murray, Christopher Jl

The Lancet, 15 December 2012, Vol.380(9859), pp.2071-2094 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61719-X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...