skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficacy and safety of LY3298176, a novel dual GIP and GLP-1 receptor agonist, in patients with type 2 diabetes: a randomised, placebo-controlled and active comparator-controlled phase 2 trial

Frias, Juan Pablo ; Nauck, Michael A ; Van, Joanna ; Kutner, Mark E ; Cui, Xuewei ; Benson, Charles ; Urva, Shweta ; Gimeno, Ruth E ; Milicevic, Zvonko ; Robins, Deborah ; Haupt, Axel

The Lancet, 17 November 2018, Vol.392(10160), pp.2180-2193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32260-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...