skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Associations of kidney disease measures with mortality and end-stage renal disease in individuals with and without diabetes: a meta-analysis

Fox, Caroline S ; Matsushita, Kunihiro ; Woodward, Mark ; Bilo, Henk Jg ; Chalmers, John ; Heerspink, Hiddo J Lambers ; Lee, Brian J ; Perkins, Robert M ; Rossing, Peter ; Sairenchi, Toshimi ; Tonelli, Marcello ; Vassalotti, Joseph A ; Yamagishi, Kazumasa ; Coresh, Josef ; de Jong, Paul E ; Wen, Chi-Pang ; Nelson, Robert G

The Lancet, 10 November 2012, Vol.380(9854), pp.1662-1673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61350-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...