skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Escherichia coli RadD Protein Functionally Interacts with the Single-stranded DNA-binding Protein

Chen, Stefanie H ; Byrne-Nash, Rose T ; Cox, Michael M

The Journal of biological chemistry, 23 September 2016, Vol.291(39), pp.20779-86 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 27519413 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M116.736223

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...