skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Associations between disturbed sleep and behavioural difficulties in 635 children aged six to eight years: a study based on parents' perceptions

Smedje, H ; Broman, J E ; Hetta, J

European child & adolescent psychiatry, March 2001, Vol.10(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1018-8827 ; PMID: 11315530 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...