skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Abrupt vessel closure: Changing importance, management, and consequences

Bergelson, Bruce A ; Fishman, Robert F ; Tommaso, Carl L

American Heart Journal, 1997, Vol.134(3), pp.362-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; E-ISSN: 1097-6744 ; DOI: 10.1016/S0002-8703(97)70069-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...