skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

弗赖堡(布雷斯高)的丽瑟菲尔德区——德国城区开发的典范 - The Rieselfeld District in Freiburg in Breisgau – An Exemplary Model of District Development in Germany

卡罗利妮·布罗姆巴赫 ; 易鑫 ; 邱芳 ; Karoline Brombach,Yi Xin,Qiu Fang

国际城市规划 - URBAN PLANNING INTERNATIONAL, 2016, Vol.31(02), pp.39-43

ISSN: 1673-9493

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...